کتاب های صوتی
 
کتابهای صوتی

eramdownload eramdownload eramdownload eramdownload

Shahnameh

این نمایشنامه صوتی شامل قصه های اسفندیار و گذشتن از هفت خان برای رسیدن به دشمن، داستان نبرد ضحّاک و فریدون، داستان نبرد رستم و اسفندیار، داستان نبرد رستم و کاموس کشانی، نبرد رستم و خاقان چین، نبرد رستم و سهراب، نبرد رستم و برزو پسر سهراب و ضحاک و کاوه آهنگر می باشد. این نمایشنامه صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 

دریافت پستی کتاب

 

 

حمایت از ما

 

 

تبلیغات