کتاب صوتی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 51,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی

کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

در این کتاب, مهم‌ترین رخدادها و وقایع سیاسی و اجتماعی ایران مربوط به دوره قاجاریه از آغاز تا پایان حکومت فتحعلی شده بازگو شده است. کتاب با مطالبی تحت عنوان 'ایران ما در این صد و هشتاد سال' آغاز می‌شود که طی آن, از پیشینه و نژاد قاجارها, ظهور این طایفه در تاریخ ایران و اوضاع آن‌ها پیش از سلطنت و نیاکان آقا محمد خان سخن می‌رود؛ سپس مباحث کتاب با این موضوعات تدوین می‌شود: آقا محمد خان‌؛ مناسبات گرجستان با ایران‌؛ اوضاع اجتماعی ایران در زمان آقا محمد خان‌؛ فتحعلی شاه‌؛ مقدمات جنگ دوم ایران و روسیه‌؛ اختلاف ایران و روسیه‌؛ آغاز جنگ‌های ایران و روسیه‌؛ نتیجه جنگ‌های نخستین تا پایان سال 1220؛ مناسبات ایران و روسیه پیش از قاجارها؛ جزئیات وقایع گرجستان در این دوره‌؛ دوره میان دو جنگ‌؛ وضع اجتماعی ایران در این دوره‌؛ روابط سیاسی با روسیه‌؛ مراحل و عواقب جنگ دوم‌؛ عهد نامه ترکمان چای‌؛ جنگ‌های ایران و عثمانی‌؛ ایران و افغانستان‌؛ اوضاع اقتصادی ایران. پیش از مباحث اصلی کتاب, م‌ؤلف انگیزه خود را از تالیف کتاب در دیباچه شرح داده است. کتاب با فهرست اعلام به پایان می‌رسد.


لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
1,219,281 مگابایت
42 ساعت 31 دقیقه
قسمت اول
957 مگابایت
01 دقیقه
قسمت دوم
1,226 مگابایت
02 دقیقه
قسمت سوم
2,944 مگابایت
06 دقیقه
قسمت چهارم
4,968 مگابایت
10 دقیقه
قسمت پنجم
1,642 مگابایت
03 دقیقه
قسمت ششم
7,589 مگابایت
16 دقیقه
قسمت هفتم
3,140 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتم
12,137 مگابایت
25 دقیقه
قسمت نهم
9,917 مگابایت
21 دقیقه
قسمت دهم
11,038 مگابایت
23 دقیقه
100
4,928 مگابایت
10 دقیقه
101
5,121 مگابایت
10 دقیقه
102
4,301 مگابایت
09 دقیقه
103
5,114 مگابایت
10 دقیقه
104
4,021 مگابایت
08 دقیقه
105
7,144 مگابایت
15 دقیقه
106
6,217 مگابایت
13 دقیقه
107
4,019 مگابایت
08 دقیقه
108
8,062 مگابایت
17 دقیقه
109
4,540 مگابایت
09 دقیقه
قسمت یازدهم
10,818 مگابایت
22 دقیقه
110
10,202 مگابایت
21 دقیقه
111
11,934 مگابایت
25 دقیقه
112
11,425 مگابایت
24 دقیقه
113
9,946 مگابایت
21 دقیقه
114
6,140 مگابایت
12 دقیقه
115
6,377 مگابایت
13 دقیقه
116
7,027 مگابایت
14 دقیقه
117
11,562 مگابایت
24 دقیقه
118
9,310 مگابایت
19 دقیقه
119
7,316 مگابایت
15 دقیقه
قسمت دوازدهم
11,387 مگابایت
24 دقیقه
120
24,006 مگابایت
51 دقیقه
121
11,282 مگابایت
23 دقیقه
122
5,181 مگابایت
10 دقیقه
123
20,461 مگابایت
43 دقیقه
124
4,956 مگابایت
10 دقیقه
125
7,420 مگابایت
15 دقیقه
126
4,992 مگابایت
10 دقیقه
127
5,776 مگابایت
12 دقیقه
128
2,512 مگابایت
05 دقیقه
129
4,353 مگابایت
09 دقیقه
قسمت سیزدهم
7,130 مگابایت
15 دقیقه
130
5,888 مگابایت
12 دقیقه
131
4,409 مگابایت
09 دقیقه
132
4,944 مگابایت
10 دقیقه
133
4,387 مگابایت
09 دقیقه
134
8,883 مگابایت
18 دقیقه
135
5,028 مگابایت
10 دقیقه
136
5,999 مگابایت
12 دقیقه
137
4,787 مگابایت
10 دقیقه
138
5,641 مگابایت
11 دقیقه
139
5,835 مگابایت
12 دقیقه
قسمت چهاردهم
6,981 مگابایت
14 دقیقه
140
5,058 مگابایت
10 دقیقه
141
8,494 مگابایت
18 دقیقه
142
3,485 مگابایت
07 دقیقه
143
6,647 مگابایت
14 دقیقه
144
5,705 مگابایت
12 دقیقه
145
4,058 مگابایت
08 دقیقه
146
1,655 مگابایت
03 دقیقه
147
2,254 مگابایت
04 دقیقه
148
2,433 مگابایت
05 دقیقه
149
4,786 مگابایت
10 دقیقه
قسمت پانزدهم
6,274 مگابایت
13 دقیقه
150
1,377 مگابایت
02 دقیقه
151
2,400 مگابایت
05 دقیقه
152
12,682 مگابایت
26 دقیقه
153
5,282 مگابایت
11 دقیقه
154
5,814 مگابایت
12 دقیقه
155
7,778 مگابایت
16 دقیقه
156
6,546 مگابایت
13 دقیقه
157
6,825 مگابایت
14 دقیقه
158
5,562 مگابایت
11 دقیقه
159
10,095 مگابایت
21 دقیقه
قسمت شانزدهم
7,842 مگابایت
16 دقیقه
160
4,472 مگابایت
09 دقیقه
161
7,160 مگابایت
15 دقیقه
162
1,342 مگابایت
02 دقیقه
163
6,048 مگابایت
12 دقیقه
164
7,361 مگابایت
15 دقیقه
165
10,702 مگابایت
22 دقیقه
166
8,064 مگابایت
17 دقیقه
167
5,702 مگابایت
12 دقیقه
168
6,494 مگابایت
13 دقیقه
169
5,334 مگابایت
11 دقیقه
قسمت هفدهم
7,027 مگابایت
14 دقیقه
قسمت هجدهم
7,809 مگابایت
16 دقیقه
قسمت نوزدهم
7,217 مگابایت
15 دقیقه
قسمت بیستم
12,803 مگابایت
27 دقیقه
قسمت بیست و یکم
9,201 مگابایت
19 دقیقه
قسمت بیست و دوم
20,753 مگابایت
44 دقیقه
قسمت بیست و سوم
2,773 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
13,880 مگابایت
29 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
5,663 مگابایت
11 دقیقه
قسمت بیست و ششم
7,817 مگابایت
16 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
9,896 مگابایت
21 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
8,431 مگابایت
17 دقیقه
قسمت بیست و نهم
18,683 مگابایت
39 دقیقه
قسمت سی ام
8,653 مگابایت
18 دقیقه
قسمت سی و یکم
17,349 مگابایت
36 دقیقه
قسمت سی و دوم
5,499 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و سوم
13,440 مگابایت
28 دقیقه
قسمت سی و چهارم
2,319 مگابایت
04 دقیقه
قسمت سی و پنجم
4,146 مگابایت
08 دقیقه
قسمت سی و ششم
5,364 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و هفتم
4,868 مگابایت
10 دقیقه
قسمت سی و هشتم
12,052 مگابایت
25 دقیقه
قسمت سی و نهم
8,007 مگابایت
16 دقیقه
قسمت چهلم
14,221 مگابایت
30 دقیقه
قسمت چهل و یکم
9,496 مگابایت
20 دقیقه
قسمت چهل و دوم
5,374 مگابایت
11 دقیقه
قسمت چهل و سوم
8,569 مگابایت
18 دقیقه
قسمت چهل و چهارم
6,928 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و پنجم
4,325 مگابایت
09 دقیقه
قسمت چهل و ششم
8,127 مگابایت
17 دقیقه
قسمت چهل و هفتم
8,796 مگابایت
18 دقیقه
قسمت چهل و هشتم
5,265 مگابایت
11 دقیقه
قسمت چهل و نهم
9,466 مگابایت
20 دقیقه
قسمت پنجاهم
16,041 مگابایت
34 دقیقه
قسمت پنجاه و یکم
12,836 مگابایت
27 دقیقه
قسمت پنجاه و دوم
6,869 مگابایت
14 دقیقه
قسمت پنجاه و سوم
7,054 مگابایت
14 دقیقه
قسمت پنجاه و چهارم
6,333 مگابایت
13 دقیقه
قسمت پنجاه و پنجم
5,828 مگابایت
12 دقیقه
قسمت پنجاه و ششم
4,435 مگابایت
09 دقیقه
قسمت پنجاه و هفتم
7,283 مگابایت
15 دقیقه
قسمت پنجاه و هشتم
8,572 مگابایت
18 دقیقه
قسمت پنجاه و نهم
10,106 مگابایت
21 دقیقه
قسمت شصتم
6,974 مگابایت
14 دقیقه
قسمت شصت و یکم
6,943 مگابایت
14 دقیقه
قسمت شصت و دوم
7,080 مگابایت
15 دقیقه
قسمت شصت و سوم
7,076 مگابایت
14 دقیقه
قسمت شصت و چهارم
8,718 مگابایت
18 دقیقه
قسمت شصت و پنجم
11,898 مگابایت
25 دقیقه
قسمت شصت و ششم
6,799 مگابایت
14 دقیقه
قسمت شصت و هفتم
2,839 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و هشتم
4,988 مگابایت
10 دقیقه
قسمت شصت و نهم
9,333 مگابایت
19 دقیقه
قسمت هفتادم
5,450 مگابایت
11 دقیقه
قسمت هفتاد و یکم
9,308 مگابایت
19 دقیقه
قسمت هفتاد و دوم
4,842 مگابایت
10 دقیقه
قسمت هفتاد و سوم
2,773 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و چهارم
5,189 مگابایت
10 دقیقه
قسمت هفتاد و پنجم
5,514 مگابایت
11 دقیقه
قسمت هفتاد و ششم
8,429 مگابایت
17 دقیقه
قسمت هفتاد و هفتم
5,064 مگابایت
10 دقیقه
قسمت هفتاد و هشتم
6,083 مگابایت
12 دقیقه
قسمت هفتاد و نهم
3,474 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هشتادم
5,885 مگابایت
12 دقیقه
قسمت هشتاد و یکم
3,931 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتاد و دوم
4,078 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتاد و سوم
5,001 مگابایت
10 دقیقه
قسمت هشتاد و چهارم
44,085 مگابایت
01 ساعت 33 دقیقه
قسمت هشتاد و پنجم
36,718 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
قسمت هشتاد و ششم
15,840 مگابایت
33 دقیقه
قسمت هشتاد و هفتم
3,248 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتاد و هشتم
1,273 مگابایت
02 دقیقه
قسمت هشتاد و نهم
1,827 مگابایت
03 دقیقه
قسمت نودم
1,433 مگابایت
02 دقیقه
قسمت نود و یکم
2,266 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و دوم
9,396 مگابایت
19 دقیقه
قسمت نود و سوم
5,521 مگابایت
11 دقیقه
قسمت نود و چهارم
4,707 مگابایت
09 دقیقه
قسمت نود و پنجم
3,468 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نود و ششم
5,666 مگابایت
11 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران